Confucius Institute Staff | Webster University

Confucius Institute Staff

Directors

Patty Li, Director
Zhu, Rongjie, Chinese Director

Staff

Li Fang, Program Manager
Courtney LeCompte, Department Associate

Chinese Teachers

Gao, Wenyan
Luo, Moyi

Volunteers

Cao, Yulei
Gao, Xu
Hu, An
Hou, Ruiying
Liu, Mengmeng
Shao, Xiaoba