Confucius Institute Team

Staff

Patty Li

Patty Li

Director

Courtney LeCompte

Courtney LeCompte

Coordinator

Instructors

Xiaohong Xiao

Xiaohong Xiao

Adjunct Faculty and Instructor

Joy Shu Curtin

Yongzhen Joy Shu Curtin

Adjunct Faculty

Yuhong Skelton

Yuhong Skelton

Part-time Instructor